Thông tin chung

-       Cơ cấu tổ chức   : ¨ Phòng ban    ¨ Đa chi nhánh  ¨ Đa công ty

-       Số lượng nhân viên         : …….

-       Phạm vi ứng dụng phần mềm:    

¨ Thông tin nhân sự

¨ Bảo hiểm

¨ Chấm công

¨ Tính lương

¨ Tuyển dụng

¨ Đào tạo

¨ Đánh giá dựa trên năng lực

¨ Đánh giá dựa trên năng suất

¨ Quản lý công việc (tasks management)

¨ Bảo hộ lao động

¨ Quyết toán thuế TNCN

¨ Cổng thông tin nhân viên:

¨ Xem & cập nhật thông tin nhân viên

¨ Xem Mô tả công việc (Job description)

¨ Đăng ký nghỉ phép/duyệt phép

¨ Kế hoạch công tác

¨ Cập nhật task/duyệt task

¨ Đánh giá 360o

¨ Cập nhật & xem kết quả KPIs

¨ Khác: ................................................................................................

¨ Khác: .................................................................................................................

Thông tin nhân viên

STT

Nội dung

Sử dụng

Ghi chú

Thông tin nhân viên

1

Kỹ năng

x

 

2

Trình độ

x

 

3

Kinh nghiệm

x

 

4

Bằng cấp

x

 

5

Khóa Đào tạo

x

 

6

Khen thưởng - kỷ luật

x

 

7

Sở thích

x

 

8

Quá trình làm việc, dự án tham gia

x

 

9

Hợp đồng lao động

x

 

10

Giấy phép lao động

X

 

11

Bảo hiểm nhân viên

X

 

Thông tin cá nhân

1

Quan hệ gia đình (thân nhân)

x

 

2

Đảng, đoàn, tổ chức, nhóm

x

 

3

Tiểu sử cá nhân

x

 

4

Thị thực

x

 

5

Hộ chiếu

x

 

6

Thông tin lao động người nước ngoài

x

 

7

Thông tin khám sức khỏe

x

 

8

Tài khoản ngân hàng

x

 

9

Vay cá nhân

x

 

10

Địa chỉ tạm trú

x

 

Chế độ - chính sách

1

Lương

x

 

2

Thưởng

x

 

3

Phụ cấp

x

 

4

Giảm trừ

x

 

5

Nghỉ phép

x

 

6

Bảo hiểm xã hội

x

 

Quá trình làm việc

1

Hợp đồng lao động

x

 

2

Quyết định

x

 

3

Nghỉ phép

x

 

4

Chấm công

x

 

5

Thu nhập hàng tháng

x

 

6

Thưởng

x

 

7

Phụ cấp

x

 

8

Khoản giảm trừ

x

 

9

Thuế TNCN

x

 

10

Kế hoạch mục tiêu (KPIs)

x

 

11

Kết quả đánh giá (KPIs)

x

 

12

Kế hoạch Đào tạo

x

 

13

Kết quả Đào tạo

x

 

14

Thông tin về nghỉ việc

x

 

Bảo hộ lao động

1

Tài sản cá nhân/bảo hộ lao động

x

 

2

Tai nạn lao động

x

 

3

Bồi thưởng TNLĐ

x

 

-       Các loại hợp đồng lao động:       

¨ Học việc

¨ Thử việc

¨ Chính thức

¨ Phụ lục hợp đồng

¨ Hợp đồng thời vụ

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Các quyết định nhân sự:

¨ Thuyển chuyển (phòng ban, chức vụ, vị trí làm việc, …)

¨ Bổ nhiệm/bãi nhiệm

¨ Kiêm nhiệm

¨ Tăng lương

¨ Điều chỉnh lương BHXH

¨ Nghỉ hưu

¨ Thôi việc

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Hỗ trợ phiên lương danh nghĩa khi ký HĐLD, thuyển chuyển, điều chỉnh lương: ¨ Có    ¨ Không     

-       Phân loại nghỉ dài hạn:

¨ Nghỉ thai sản

¨ Nghỉ dài hạn (bệnh tật, ốm đau…)

¨ Nghỉ dài hạn khác: ..............................................................................................

-       Đăng ký nghỉ dài hạn:

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng chương trình

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng điện thoại di động

¨ Phòng nhân sự cập nhật theo yêu cầu nghỉ phép của nhân viên

-       Đăng ký nghỉ phép:

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng chương trình

¨ Nhân viên đăng ký phép bằng điện thoại di động

¨ Phòng nhân sự cập nhật theo yêu cầu nghỉ phép của nhân viên

-       Định biên nhân sự:

¨ Theo cơ cấu chức năng (positions structure)

¨ Theo kế hoạch nhân sự

Chế độ - Phụ cấp

-       Các loại phụ cấp:          

¨ Phụ cấp trách nhiệm

¨ Phụ cấp chức vụ

¨ Phụ cấp thâm niên

¨ Phụ cấp kiêm nhiệm

¨ Phụ cấp cơm

¨ Phụ cấp tăng ca

¨ Phụ cấp xăng xe/đi lại

¨ Phụ cấp điện thoại

¨ Phụ cấp nhà ở/nhà trọ

¨ Phụ cấp độc hại

¨ Phụ cấp ngoài giờ

¨ Phụ cấp gởi xe

¨ Phụ cấp sinh hoạt

¨ Phụ cấp thể lực

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Đối tượng hưởng chính sách:      

¨ Theo từng nhân viên xác định

¨ Theo nhóm nhân viên

¨ Theo loại nhân viên (học việc, thử việc, chính thức…)

¨ Theo loại nhân sự (trực tiếp, gián tiếp, …)

¨ Theo bộ phận

¨ Theo chức vụ, vị trí công việc

¨ Theo vị trí làm việc

¨ Theo vị trí địa lý (quốc gia, tỉnh thành…)

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Số tiền phụ cấp:            

¨ Số tiền cố định

¨ Tỷ lệ % lương cơ bản

¨ Tỷ lệ % lương lương hợp đồng

¨ Tỷ lệ % lương BHXH

¨ Tỷ lệ % lương thực lãnh

¨ Tỷ lệ % lương + các khoản phụ cấp

¨ Tỷ lệ % đánh giá * Lương

¨ Có điều chỉnh theo công thực tế

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Điều kiện ràng buộc:     

¨ Ràng buộc theo theo thâm niên

¨ Ràng buộc theo loại công, ngày công

¨ Ràng buộc ngày làm việc tối thiếu, ngày nghỉ tối đa

¨ Ràng buộc ngày nghỉ tối đa

¨ Ràng buộc theo tuổi, tham niên

¨ Ràng buộc theo quan hệ gia đình (cha, me, con…)

¨ Ràng buộc giá trị phụ cấp tối đa, tối thiểu

Chế độ - Giảm trừ

-       Các loại giảm trừ:         

¨ BHXH

¨ BHYT

¨ BHTN

¨ Thuế TNCN

¨ Đảng phí

¨ Đoàn phí

¨ Trả nợ vay

¨ Khác: .................................................................................................................

Chấm công:

-       Sử dụng máy chấm công: ¨ Có    ¨ Không

§  Cơ sở dữ liệu chấm công:

¨ Database SQL

¨ Access

¨ Excel

¨ XML

¨ Text

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Số lượng nhân viên có chấm công: …

-       Chu kỳ chấm công:

¨ Hàng ngày

¨ Hàng tuần

¨ Cuối tháng

¨ Khác ..................................................................................................................

-       Qui định ca làm việc cho 1 nhân viên:     

¨ 1 Ca, thời gian: từ:………. đến:……….

¨ 2 Ca, thời gian: từ:………. đến:……….; từ:………. đến:……….

¨ 3 Ca, thời gian: từ:………. đến:……….; từ:………. đến:……….; từ:………. đến:……….

-       Nguyên tắc phân ca:

¨ Phân ca tự động

¨ Phân ca thủ công

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Cho phép Đổi ca giữa 2 nhân viên :  ¨ Có    ¨ Không

¨ Nhân viên tự đổi ca à không cập nhật vào hệ thống

¨ Thông báo cho trưởng ca để điều chỉnh ca làm việc

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Có chấm công tăng ca hay không :  ¨ Có    ¨ Không ¨ Tùy theo nhóm

§  Có chấm công tăng ca cho ngày lễ không? :  ¨ Có    ¨ Không

§  Qui đổi công tăng ca thành nghỉ bù:  ¨ Có    ¨ Không

-       Qui định chấm công:

§  Không chấm công cho các bộ chủ chốt:  ¨ Có    ¨ Không

§  Không tính tăng ca cho trưởng bộ phận hoặc một số NV đặc thù:  ¨ Có    ¨ Không

§  Qui đổi công tăng ca thành nghỉ bù:  ¨ Có    ¨ Không

§  Cộng thêm giờ cho nhân viên có con nhỏ dưới 12 tháng:  ¨ Có    ¨ Không

§  Khác .......................................................................................................................

-       Qui định chấm công đi trễ - về sớm:

§  Công ty có qui định trừ đi trễ - về sớm không?:  ¨ Có    ¨ Không

¨ Có qui định giờ tối thiểu, tối đa đi trễ - về sớm

¨ Có qui đổi trừ vào công theo nhiều mức khác nhau (vd: >30’, >60’…)

¨ Khác: ................................................................................................

-       Trừ công tự động khi Công ty cho nghỉ hàng loạt một khoản thời gian trong ngày:  ¨ Có   ¨ Không

Nghỉ phép

-       Quản lý nhiều loại ngày nghỉ:

¨ Nghỉ phép thường niên

¨ Nghỉ hè

¨ Nghỉ bù

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Số ngày phép chuẩn: …..

-       Số ngày phép thay đổi theo:

¨ Bộ phận

¨ Chức vụ

¨ Loại nhân viên

¨ Nhóm nhân sự

¨ Thâm niên

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Qui định tính phép:

¨ Phân bổ đều cho mỗi tháng

¨ Phân bổ đều cho mỗi tháng, còn lại tính vào tháng cuối

¨ Tính từ tháng đầu tiên (cho ứng phép)

¨ Tính từ tháng cuối cùng (làm trước hưởng sau)

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Có cộng dồn ngày phép hay không:         ¨ Có    ¨ Không

¨ Số năm tối đa cộng dồn

¨ Số ngày tối đa công dồn

-       Nếu không nghỉ phép có được qui thành tiền hay không :  ¨ Có    ¨ Không

¨ Cách thức qui đổi .................................................................................................

Tính lương

-       Công ty phương pháp tính lương:

¨ Lương thời gian

¨ Lương sản phẩm

¨ Lương năng suất

¨ Lương thời gian  + Lương sản phẩm

¨ Lương thời gian  + Năng suất

¨ Tổng quỹ lương (phân bổ theo ngày công & hệ số lương)

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Chu kỳ tính lương:

¨ Hàng tuần

¨ Cuối tháng

¨ Ngày ……. của tháng

¨ Khác ..................................................................................................................

-       Sử dụng các nghiệp vụ tính lương:

¨ Ứng lương

¨ Tính lương BHXH

¨ Tính lương chính thức

¨ Khác: .................................................................................................................

-       Cho phép tính lương theo nhiều ngoại tệ: ¨ Có    ¨ Không

§  Tỷ giá qui đổi: 

¨ Tỷ giá cố định   

¨ Tỷ giá theo tháng

¨ Tỷ giá thực vào của ngày tính lương

¨ Khác ..................................................................................................

-       Cho phép cấu hình bảng lương theo nhu cầu doanh nghiệp: ¨ Có    ¨ Không

-       In bảng lương chuyển khoản cho ngân hàng         :           ¨ Có    ¨ Không

§  Cho phép 1 nhân viên có 2 tài khoản ngân hàng:           ¨ Có    ¨ Không

-       Xem phiếu lương:

¨ In phiếu lương trực tiếp từ chương trình

¨ Xem phiếu lương từ cổng thông tin nhân viên

¨ Xem phiếu lương trên thiết bị di động

-       Ghi sổ bút toán lương tự động vào kế toán: ¨ Có    ¨ Không

§  Phân tách tiền lương theo thời gian NV làm việc ở từng phòng ban          :¨ Có    ¨ Không

§  Phân tách tiền lương theo thời gian làm việc từng công trình, dự án         :¨ Có    ¨ Không

§  Phân tách tiền lương theo sản phẩm:  ¨ Có    ¨ Không

§  Khác .......................................................................................................................

 

Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt