1. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, chủ dự án đối với Cơ quan Nhà nước. Phân tích, đánh giá và dự báo về mức độ gây ô nhiễm của dự án gây ra ở giai đoạn xậy dựng cho đến khi đi vào hoạt động. Đồng thời đưa ra những biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn để bảo vệ môi trường.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13
• Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
• Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

3. ĐỐI TƯỢNG CẦN PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II nghị định này.
• Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc Phụ lục II nghị định này.
• Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định này.
• Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
• Tại Phụ lục IV nghị định này có quy định các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Cung cấp thông tin, tài liệu các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án
• Khảo sát, đánh giá tác động ô nhiễm, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
• Nộp hồ sơ , thẩm định và phê duyệt.

5. HỒ SƠ CẦN THIẾT

• Giấy phép đầu tư, kinh doanh
• Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất/hợp đồng thuê đất, nhà
• Bản vẽ mặt bằng tổng thể; Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

6. THẢM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Phòng Tài nguyên và Môi trường địa bàn tương ứng
• Sở Tài nguyên và Môi trường đối với danh mục hồ sơ thuộc cấp Sở
• Ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tương ứng

7. THỜI GIAN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại khoản 3 điều 32 Luật Bảo vệ môi trường. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu

Vui lòng liên hệ 0965 218 751 Ms Hiền để được tư vấn miễn phí.


 

 

Hotline: 0965.218.751 (Ms Hiền) -Email: hienmt.divaco@gmail.com

 

Xem chi tiết Kế hoạch bảo vệ môi trường tại đây

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường
Kế hoạch bảo vệ môi trường
Click xem Video demo giới thiệu phần mềm

Video hướng dẫn cài đặt