A – CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VLC VÀO MÁY TÍNH (PC)
1.  Tải về phần mềm VLC:
•    Tải về máy tính PC phiên bản mới nhất của phần mềm VLC từ các địa chỉ sau:
o   Website: http://www.videolan.org/vlc/ 
o   Hoặc tại: http://mega.1280.com/file/0L3O8LV0/
•    Phần mềm cài đặt VLC có biểu tượng như sau:
 
 
 
•    Cấu hình tối thiểu để chạy VLC:
o   CPU: Pentium 4/1.5Ghz
o   RAM: 512MB
o   Card màn hình VGA: 64MB
o   Hệ điều hành: Win XP
2.  Cách cài đặt phần mềm VLC:
•    Nhấp đúp chuột (double click) vào biểu tượng cài đặt
phần mềm VLC
•    Màn hình cài đặt VLC bắt đầu xuất hiện như sau:
 
•    Chọn NEXT để qua bước tiếp theo, xuất hiện màn hình Thoả thuận sử dụng:
 
•    Chọn I AGREE để đồng ý với thoải thuận sử dụng phần mềm và qua bước tiếp
theo, xuất hiện màn hình Tuỳ chọn các tính năng VLC muốn cài đặt như sau:
 
•    Đánh dấu (check) vào các mục muốn cài đặt, gồm:
o   Start Menu shortcut: tạo biểu tượng VLC trong Start Menu
o   Desktop shortcut: tạo biểu tượng VLC trên Desktop
o   File type Association: giữ nguyên các mục như phần mềm đã đánh dấu sẵn
Chọn  NEXT để qua bước tiếp theo, xuất hiện màn hình Chọn nơi cài đặt VLC:
 
•    Nhấn vào BROWSE để chọn đường dẫn đến thư mục làm nơi cài đặt VLC trên PC.
Theo mặc định, phần mềm VLC sẽ được cài đặt trong ổ C, thư mục Program Files với
đường dẫn như sau: 
C:\Program Files\VideoLAN\VLC
 
Sau đó, bấm INSTALL để bắt đầu tiến trình cài đặt VLC vào thư mục đã chọn.


•    Khi tiến trình cài đặt kết thúc, sẽ xuất hiện màn hình sau:
 
•    Chọn FINISH để hoàn tất cài đặt.
  
B – CÀI ĐẶT DANH SÁCH 51 KÊNH XEM TRÊN PC VÀO PHẦN MỀM VLC:
1.  Tải Danh sách kênh:
•    Tải về Danh sách 51 kênh truyền hình iTV xem trên PC tại:
o   Website: www.itv.vn, vào mục Dành cho thành viên iTV/Hướng dẫn sử dụng
tải về file Danh sách 51 kênh xem trên PC với phần mềm VLC
o   Hoặc tại: http://mega.1280.com/file/4G1I3O/
•    Lưu trong PC với định dạng file là *.m3u
2.  Cài đặt Danh sách kênh vào phần mềm VLC:
•    Mở chương trình VLC:  Nhấp đúp (double click) vào biểu tượng chương trình VLC
 
 
 
Xuất hiện giao diện chính của chương trình VLC như sau:
 
•    Đưa Danh sách 51 kênh vào VLC: 
o   Vào menu Playlist, chọn Local Playlist File…
 
o   Xuất hiện hộp thoại Open, chọn file Danh sách kênh cần đưa vào VLC:
 
o   Chọn Open để đưa Danh sách kênh vào chương trình VLC.
o   Nhấp chuột vào biểu tượng Show Playlist để hiển thị Danh sách kênh đã
đưa vào:
 
Khi đó giao diện màn hình chương trình VLC như sau:
 
•    Chọn kênh để xem: Nhấp đúp (double click) vào kênh muốn xem.

Tin tức liên quan