Sẽ gia hạn đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở...

Tin tức liên quan