Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ban hành ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn cụ thể về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Thông tư quy định cụ thể về góp vốn đầu tư; mở tài khoản và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu trực tiếp ra nước ngoài; chuyển vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư trực tiếp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần; quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng (TCTD) được phép, doanh nghiệp (DN) có vốn FDI và nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN).

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm người cư trú là DN có vốn FDI; Người không cư trú tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài trong DN có vốn FDI; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động FDI tại Việt Nam.

Khi thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động FDI tại Việt Nam của DN có vốn FDI và NĐTNN, TCTD được phép có trách nhiệm hướng dẫn DN có vốn FDI và NĐTNN về các thủ tục liên quan đến việc mở, đóng tài khoản đầu tư trực tiếp,.. TCTD được phép có trách nhiệm bán ngoại tệ cho NĐTNN để chuyển ra nước ngoài trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ của TCTD được phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

Về quyền, nghĩa vụ của DN có vốn FDI và NĐTNN, Thông tư quy định DN có vốn FDI và NĐTNN phải có trách nhiệm kê khai nội dung giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động FDI vào Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của TCTD được phép; Xuất trình, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo yêu cầu của TCTD được phép.

NĐTNN được chuyển ra nước ngoài vốn đầu tư trực tiếp khi giải thể, chấm dứt hoạt động của DN có vốn FDI, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư, tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, trừ một số trường hợp quy định trong Thông tư này.

NĐTNN được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam để mua ngoại tệ tại TCTD được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày mua được ngoại tệ.

Thông tư cũng quy định: “bãi bỏ Điều 9 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2014.

“Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, DN có vốn FDI, NĐTNN có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ sang tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ. Việc chuyển đổi được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Sau thời hạn này, DN và nhà đầu tư không được sử dụng tài khoản tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam”, Thông tư 19 nêu rõ.

 

Nguồn Internet

Tin tức liên quan