Thông tư này hướng dẫn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP(đã được sửa đổi tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP).

Đối tượng áp dụng Thông tư: 
a) Công chức hải quan; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;
b) Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
c) Các đối tượng khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ban hành kèm theo là phụ lục danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

So với hướng dẫn cũ tại Thông tư 190/2013/TT-BTC, Thông tư này có một số sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý như sau:

– Sửa đổi thời điểm Thông báo về hàng hóa nhập khẩu gửi nhầm để được miễn phạt, cụ thể Thông báo về hàng hóa nhập khẩu nhầm lẫn phải nộp trước khi đăng ký tờ khai hải quan, thay vì trước đây cho phép nộp trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định việc kiểm tra thực tế.

– Sửa đổi khái niệm về khai sai mã số, thuế suất lần đầu được miễn phạt”, theo đó, việc khai sai mã số, thuế suất lần đầu được hiểu là trường hợp “lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó, đã khai đúng tên hàng thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế XNK có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai”.

– Bổ sung hướng dẫn về xử phạt gian lận, trốn thuế đối với hành vi “Khai sai mã số, thuế suất hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã cơ quan hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất“. Theo đó, “hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã cơ quan hải quan hướng dẫn về mã số, thuế suất” được hiểu là trường hợp đã được cơ quan hải quan có Thông báo kết quả phân tích, phân loại; có văn bản xác định trước mã số, thuế suất, mức thuế; hoặc cơ quan đã xác định mã số, thuế suất, mức thuế hàng hóa và ban hành quyết định ấn định thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.

Bãi bỏ Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2013

Tin tức liên quan