Bn gc (Oringinal):

1.       Authorization letter_Giy y quyn: 01 set_01 bn.

 

2.      Bill of Lading_Vn đơn đường bin: 01 set_01 bn nếu điu kin nhn hàng là phi giao vn đơn gc

 

3.       Certificate of Oringinal_Giy chng nhn xut x nếu là CO form D hoc E, AK, AJ: 01 set_01 bn.

 

4.       Invoice_Hoá đơn thương mi: 01 set_01 bn.

 

5.       Packing list_Bng kê chi tiết hàng hoá: 01 set_01 bn.

 

6.       Import customs declaration_T khai hàng hóa nhp khu: 02 set_02 bn.

 

7.       Detailed declaration on duty & tax calculation_T khai tr giá tính thuế hàng hóa nhp khu: 02 set_02 bn.

 

8. Supplement of import customs declaration_ Ph lc t khai hàng hóa nhp khu: 02 set_02 bn nếu s hàng hóa khai quá 3 mt

hàng.

9. Original document owed paper_Công văn n b chng t gc: 01 set_01 bn nếu chưa nhn được invoice, packing list gc t

phía nước ngoài(người gi hàng). Trường hp này phi gi sao y PK, INV mi loi 1 bn

Bn sao y vi du ca công ty( Copy with company stamped) :

1.      Contract_Hp đồng kinh tế: 01 set_01 bn.

 

2.     Company license_Giy phép kinh doanh: 01 set_01 bn.

 

3.     Tax code register_Đăng ký Mã s thuế: 01 set_01 bn.