Bản gốc (oringinal):

 

1. Recommendation letter_Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền: 02 set_02 bản.
2. Invoice_Hoá đơn thương mại: 01 set_01 bản.
3. Packing list_Bảng kê chi tiết hàng hoá: 01 set_01 bản.
4. Export customs declaration_Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: 02 set_02 bản. One for Customs
officer storage, one being kept for customer_ Một bản hải quan giữ, một bản trả lại khách hàng.
5. Supplement of export customs declaration_ Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu: 02 set_02
bản nếu số hàng hóa khai quá 9 mặt hàng. One for Customs officer storage, one being kept for
customer_ Một bản hải quan giữ, một bản trả lại khách hàng.
 
Bản sao y với dấu của công ty( Copy with company stamped) :
1. Contract_Hợp đồng kinh tế: 01 set_01 bản.
2. Company license _Giấy phép kinh doanh: 01 set_01 bản.
3. Tax code register_Đăng ký Mã số thuế: 01 set_01 bản.