Định khoản

1. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ

 

Nợ TK 152, 156, 641, 642...        

 

Nợ TK 133                                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

 

Có TK 111, 112, 331...           

 

2. Khi phát sinh chi phí mua hàng

 

Nợ TK 152, 156, 641, 642...              Chi phí mua hàng

 

Nợ TK 133                                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

 

Có TK 111, 112, 331...                 Tổng giá thanh toán    

 

Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng có phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa... Căn cứ vào các hóa đơn chi phí mua hàng liên quan, kế toán mua hàng sẽ phân bổ chi phí thu mua vào các mặt hàng đã mua theo tiêu thức Số lượng hoặc Giá trị của hàng hóa.

Ví dụ

Ngày 10/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Khủng Long về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.

  • Khủng long con , số lượng 10, đơn giá 3.500.000đ, thuế GTGT 10%
  • Khủng long mẹ, số lượng 5, đơn giá 6.000.000đ, thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp thuê công ty vận tải ADALINE vận chuyển hàng về kho với chi phí là 1.000.000đ (VAT 10%) => đã thanh toán tiền vận chuyển.