Đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

Là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án, quy hoạch phát triển KTXH, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học - kỹ thuật, Báo cáo hoàn thành ĐTM là Báo cáo trình bày kết quả vận hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường trên cơ sở nội dung chủ dự án cam kết trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt cùng các quyết định thay đổi khác nếu có để nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.

 

Vì sao chủ dự án cần lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Hoàn thành thủ tục pháp lý cần thiết về môi trường
Xác nhận việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường như nội dung đã cam kết trong báo cáo ĐTM
Góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Vậy đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là ai?

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trước khi đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với các đối tượng theo Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định.

Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

 

Căn cứ thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?

Thực hiện nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đâu là cơ quan thẩm định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam hiện nay? 

Sở tài nguyên và môi trường phê duyệt ĐTM: Đối tượng thuộc phụ lục II nghị định 18/2015/ND_CP.

Bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt ĐTM: Đối tượng thuộc phụ lục III nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Quy trình lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

 Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH.

 Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

 Đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.

 Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án, quá trình hoạt động, dự phòng sự cố môi trường.

 Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư nơi dự án xây dựng.

 Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

 Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

 Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận 1 cửa)

 Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

 Bước 4: Tổ chức các hoạt động kiểm tra thực tế tại cơ sở và ý kiến của thành viên hội đồng thẩm định

 Bước 5: Chủ đầu tư sẽ nhận giấy xác nhận và hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hotline  -  0965 218 751 (Ms.Hiền)

Để được DIVACO hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhanh chóng tiết kiệm nhất

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập theo hướng dẫn thông tư 27/2015/TT-BTNMT, thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm:

1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư này.

2. Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư này.

3. Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

1. Chủ dự án phải thực hiện việc tham vấn theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

2. Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư này.

3. Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.5 Thông tư này.

4. Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tư này.

5. Trong quá trình tham vấn, chủ dự án có trách nhiệm bảo đảm văn bản xin ý kiến tham vấn kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được gửi đến các cơ quan, tổ chức được tham vấn.

6. Thời hạn trả lời bằng văn bản đối với cơ quan, tổ chức được tham vấn ý kiến tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến tham vấn do chủ dự án gửi đến.

7. Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai (02) xã trở lên, chủ dự án được lựa chọn hình thức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án theo từng xã hoặc liên xã.

Hotline  -  0965 218 751 (Ms.Hiền)

Để được DIVACO hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhanh chóng tiết kiệm nhất

Mức xử phạt vi phạm mà doanh nghiệp có thể gánh chịu nếu không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là bao nhiêu?

 Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

 Điểm b, khoản 3 điều 11 nghị định 55/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để tránh khỏi những rắc rối về mặc pháp lý cũng như chi phí xử phạt do lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không đúng tiến độ hoặc quy định thì DIVACO chính là giải pháp hoàn hảo dành cho doanh nghiệp hiện nay!

Hotline  -  0965 218 751 (Ms.Hiền)

7 Lợi ích tuyệt vời khi doanh nghiệp Việt lựa chọn Công ty TNHH Giải pháp Môi trường DIVACO để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Công ty TNHH Giải pháp Môi trường DIVACO là công ty hàng đầu về lĩnh vực môi trường.

Cung cấp những giải pháp bảo vệ môi trường tối ưu.

Đơn giản hóa mọi thủ tục pháp lý.

Tiết kiệm thời gian với mức ngân sách hợp lý nhất cho khách hàng.

Hỗ trợ doanh nghiệp khi có đoàn kiểm tra xuống kiểm tra.

Tối đa hóa hiệu quả công việc.

 

Hotline  -  0965 218 751 (Ms.Hiền)

Để được DIVACO hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhanh chóng tiết kiệm nhất

LIÊN HỆ NGAY VỚI DIVACO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY TNHH DIVACO

Hotline  -  0965 218 751 (Ms.Hiền)

Email: vohienmoitruong@gmail.com