Cơ sở pháp lý về nội dung và điều kiện chuyển giao quản lý hành nghề kế toán

Có thể nói, cho đến năm 2006, Việt Nam đã cam kết mở cửa gần như hoàn toàn dịch vụ kế toán, kiểm toán. Trong bối cảnh đó, thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động nghề nghiệp trên và cơ sở các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán đã có ở Việt Nam, ngày 14/07/2005, Bộ trưởng Bội Tài chính đã ký Quyết định số 47/2005QĐ-BTC về việc chuyển giao một số công việc liên quan đến quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán mà Bộ Tài chính đã và đang làm cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), với những nội dung cơ bản là:

(1) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho kế toán viên và KTV hành nghề. Thực hiện cập nhật kiến thức hành năm theo quy định cho kế toán viên và KTV hành nghề; (2) Quản lý thống nhất danh sách doanh nghiệp kế toán, doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của pháp luật; (3) Xem xét điều kiện và công khai danh sách kế toán viên và KTV hành nghề, danh sách doanh nghiệp kế toán và doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật; (4) Thực hiện kiểm tra tuân thủ pháp luật về kế toán, kiểm toán chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp kế toán và doanh nghiệp kiểm toán. Khi phát hiện các sai phạm pháp luật thì báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử lý. Hàng năm hực hiện tổng kết, đánh giá chất lượng dịch vụ và hoạt động nghề nghiệp của kế toán viên và KTV hành nghề, hoạt động kế toán, kiểm toán và báo cáo với Bộ Tài chính; (5) Các việc cụ thể khác như: Cử đại diện của các Hội trong thành viên hội đồng thi và tổ thường trực hội đồng thi kế toán viên và KTV hành nghề cấp nhà nước, tham gia tổ chức thi KTC và kế toán viên hành nghề như: phát hành hồ sơ theo mẫu của hội đồng thi, tổ chức thu hồ sơ và tổ chức bồi dưỡng, ôn tập trước khi thi.

Cũng theo Quyết định 47/2005/QĐ-BTC, việc chuyển giao chỉ thực hiện khi VAA (cũng như VACPA) có đủ 4 điều kiện sau: (a) VAA phải bổ sung Điều lệ, chấn chỉnh tổ chức bộ máy, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của một tổ chưc nghề nghiệp, tự quản và độc lập; (b) Cán bộ của VAA phải có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm thực tế; (c) Bộ Tài chính hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện làm việc; (d) Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động vủa VAA.

Trên tinh thần của Quyết định 47/2005/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã ban hành các hệ thống văn bản để tổ chức triển khai, bao gồm: Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán; Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 về ban hành quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và hành nghề kế toán của Bộ Tài chính.

Những kết quả triển khai bước đầu

Trên thực tế thì VAA mới chỉ thực hiện các công việc được chuyển giao từ tháng 6/2007 đối với quản lý hành nghề kế toán (sau khi Thông tư số 72 có hiệu lực) và từ năm 2008 đối với các công việc cập nhật kiến thức cho người hành nghề kế toán và kiểm tra chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ kế toán các doanh nghiệp, cá nhân hành nghề kế toán.

Các công việc VAA đã thực hiện mang tính đặt nền cho việc được chuyển giao. Tuy mới chỉ là bước đầu song những kết quả đạt được cũng đáng khích lệ. Một là, VAA đã xây dựng và triển khai các đề án nhằm thực hiện các công việc được chuyển giao, bao gồm: đề án về quản lý hành nghề; đề án kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động và đạo đức hành nghề kế toán; đề án về thông tin cập nhật kiến thức cho hội viên và kế toán viên, kế toán hành nghề. Hai là, VAA đã thành lập Ban quản lý hành nghề kế toán và ban hành tài liệu hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề. Ba là, VAA đã tổ chức liên hệ với Cục Thuế và Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố, nắm danh sách doanh nghiệp và cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán. Bốn là, VAA đã phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức hai hội nghị ở Hà Nội và TP.Hồ Chính Minh về việc triển khai công tác đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán.

Cho đến cuối 2008, VAA đã nhận được 34 bộ hồ sơ của các doanh nghiệp, cá nhân xin đăng ký hành nghề kế toán và đã xác nhận, thông báo công khia 18 doanh nghiệp và 1 cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán. Riêng các doanh nghiệp kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán thực hiện đăng ký hành nghề ở VACPA theo quy định. VAA đã tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán 3 doanh nghiệp dịch vụ kế toán ở Hà Nội năm 2008. VAA đã tổ chức một số lớp cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề.

Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện chuyển giao

Trong thời gian tới, VAA cần tiếp tục hoàn thiện các điều kiện chuyển giao theo quy định của Bộ tài chính.

Thứ nhất, VAA cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ, chấn chỉnh tổ chức bộ máy và hệ thống quản chế quản lý, kiểm soát nội bộ của Hội, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của một tổ chức nghề nghiệp tự quản và độc lập; Cụ thể như: Tăng cường số cán bộ quản lý có chúng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên hành nghề; Chấn chỉnh bộ máy quản lý theo nguyên tắc phù hợp, có hiệu quả, nâng cao tính nghề nghiệp, qua đó, để hoạt động của Hội có tác dụng tích cực, hiệu quả, trực tiếp đến từng hội viên, kể cả hội viên tiềm năng. Kiện toàn bộ máy quản lý của VAA, bao gồm Ban Thường trực và các ban chuyên môn, có cán bộ chuyên trách và cán bộ bán chuyên trách hỗ trợ nhau trong hoạt động; Nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động. Có thể hình thành các Hội trực thuộc như: Hội Kế toán viên hành nghề; Hội Kế toán trưởng (CLB Kế toán trưởng); Hội những người làm Kế toán tổng hợp; Hội những người giảng dạy kế toán.

Xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động cần thiết, (như quy chế đào tạo, quy chế quản lý hội viên, quy chế nhân viên, quy chế trang web; quy chế đối ngoại; quy chế tài chinh - kế toán; quy chế đăng ký hành nghề; quy chế làm việc của BCH...) làm cơ sở tổ chức và chỉ đạo hoạt động. Các quy chế này cần được xây dựng trên cơ sở học tập thông lệ quốc tế vận dụng phù hợp với Việt Nam. Thứ hai, VAA cần từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ của Hội có chúng chỉ hành nghề cà kinh nghiệm thực tế. Cán bộ làm việc chuyên trách tại Văn phòng Hội cần từng bước được tiêu chuẩn hóa, đặc biệt là các iêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm chứng chỉ hành nghề..., tùy theo từng vị trí công tác...

Thứ ba, về kinh phí và phương tiện làm việc phấn đấu theo thứ tự ưu tiên như sau:(1) Với tính chất là hội nghề nghiệp tự quản và độc lập, phấn đấu tự chủ về tài chinh thông qua các hoạt động nghề nghiệp, tạo các quản khoản thu (hội phí, phí đào tạo, phí tư vấn...) đủ đề trang trải mọi chi phí hoạt động của Hội, dần dần có tích lũy để phát triển.

(2) Tìm kiếm và kêu gọi dự án hỗ trợ kỹ thuậ từ các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước.

(3) Đề nghị Bộ tài chính hỗ trợ một số khoản kinh phí mua sắm ban đầu, hoặc để nộp phí niên liễm tham gia các tổ chức quốc tế, khu vực; hoặc miễn giảm khoản phải nộp;...

Thứ tư, Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra giám sát VAA.

Bộ tài chính đã ban hành Quyết đinh số 32/2005/QĐ-BTC ngày 31/5/2005 về Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán tròn đó quy định rõ: Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt động của VAA và ngược lại, VAA phải thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo nghề nghiệp của Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, việc này sẽ phải thực hiện đầy đủ nghiêm túc và thường xuyên hơn.

Theo PGS.TS ĐẶNG THÁI HÙNG - Tạp chí kế toán số 77

Tin tức liên quan