1. Điều khoản chung
1.1. Bảng mô tả công việc này xác định nhiệm vụ chức năng, quyền lợi và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh nghiệp.
1.2. Kế toán trưởng được bổ nhiệm và miễn nhiệm theo luật pháp về lao động hiện hành và theo quyết định của giám đốc doanh nghiệp.
1.3. Kế toán trưởng báo cáo trực tiếp công việc cho giám đốc doanh nghiệp.
1.4. Ứng viên hội đủ các điều kiện sau đây có thể được xem xét khả năng bổ nhiệm vào vị trí kế toán trưởng: tốt nhiệp ĐH chuyên ngành kinh tế hoặc tài chính/ngân hàng; có không dưới 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán tại những vị trí quản lý
2. Kế toán trưởng cần biết:
- Luật kế toán
- Quy định, lệnh, quyết định hoặc các thông tư, nghị định khác của các cơ quan chức năng có liên quan đến kế toán cũng như các lĩnh vực khác như luật, tài chính, thuế, nội quy về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, quy định về nghiệp vụ kế toán cũng như quy chuẩn đạo đức hành nghề của nhân viên kế toán, quy trình lập hồ sơ chứng từ, tài liệu kế toán, quyết toán; phương pháp phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp, quy trình tiếp nhận, xử lý, lưu giữ và phân bố nguồn tài chính cũng như tài sản của doanh nghiệp; quy định về quyết toán với khách hàng, các cơ quan, tổ chức tín dụng, phương pháp tính thuế thu nhập đối với cá nhân, tổ chức; tổ chức việc kiểm kê các khoản tài chính cũng như tài sản của doanh nghiệp; lập bảng cân đối kế toán cũng như các báo cáo tài chính; quy định về kiểm tra, thanh tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu; kỹ năng sử dụng máy tính cũng như các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho mục đích công việc; áp dụng kiến thức tiên tiến của thế giới cho việc nâng cao và hoàn thiện nguồn kiến thức của mình…
3. Chức năng, nhiệm vụ
Kế toán trưởng thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:
3.1. Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn tài sản, tài chính, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
3.2. Tổ chức công việc phù hợp với yêu cầu của luật pháp hiện hành, dựa trên cơ cấu, đặc trưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
3.3 Phụ trách việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu hồ sơ, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán để áp dụng cho việc thể hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức việc việc kiểm kê, giám sát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; theo dõi, giám sát việc phân tích và tổng hợp thông tin tài chính.
3.4. Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp cũng như tại các chi nhánh trực thuộc công ty.
Áp dụng các công cụ kỹ thuật cao, các kinh nghiệm tiên tiến của thế giới trong công việc nâng cao và hoàn thiện kiến thức của bản thân cũng như của các nhân viên trong bộ phận.
Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin kế toán vế hoạt động kinh doanh, các khoản thu chi của doanh ghiệp cho lãnh đạo, đưa ra các ý kiến đóng góp của mình để giúp lãnh đạo tìm ra phương án giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.
3.5. Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.
3.6. Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác.
3.7. Kiểm soát quy trình lập hồ sơ sổ sách, các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, kiểm tra các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp và của các bộ phận, chi nhánh công ty.
3.8. Tham gia vào việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các số liệu tài chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm thiểu các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
3.9. Đưa ra dự báo tài chính hoặc cách giải quyết vấn đề trong việc hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro kinh doanh hoặc các sai phạm tài chính, vi phạm pháp luật kinh doanh của nhà nước. Tham gia vào việc lập hồ sơ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mất mát, thất thoát tài sản của doanh nghiệp.
3.10. Đưa ra các kiến nghị, các giải pháp trong việc thu hút nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính ổn định của ngân sách.
3.11. Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng.
3.12. Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán, nguyên tắc quỹ cũng như các nguyên tắc khác.
3.13. Tham gia vào việc lập và ứng dụng các sổ sách kế toán, các bảng biểu dựa trên nguồn kiến thức về công nghệ thông tin.
3.14. Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích các nhân viên dưới quyền trong công việc chuyên môn.
3.15. Lãnh đạo, quản lý nhân viên trong bộ phận.
4. Quyền lợi
Kế toán trưởng có quyền
4.1. Giao việc cho nhân viên dưới quyền trong bộ phận.
4.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra của các nhân viên dưới quyền trong bộ phận.
4.3. Yêu cầu các bộ phận khác trong công ty cung cấp thông tin liên quan đến công việc của kế toán trưởng.
4.4. Liên hệ với các đối tác, khách hàng, cơ quan chính quyền có liên quan đến công việc hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề trong phạm vi quyền hạn cho phép.
5. Trách nhiệm
Kế toán trưởng chịu trách nhiệm:
5.1. Về chất lượng công việc của bản thân cũng như của các nhân viên dưới quyền trong bộ phận.
5.2. Về tính chính xác của thông tin liên quan đến hiện trạng công việc cũng như các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp
5.3. Tuân thủ chấp hành các quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp
5.4. Tuân thủ nội quy, quy định của doanh nghiệp
5.5. Quản lý, giám sát tiến độ công việc của các nhân viên dưới quyền trong bộ phận
(Nguồn “Đường vào nghề kế toán”)

Tin tức liên quan