Tái thiết quy trình chuỗi cung ứng tại Việt Nam: lưu ý cần thiết